Prace interwencyjne PDF Drukuj

Prace interwencyjne organizowane zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2013 r. poz. 674 z późn.zm.) – to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie bezrobotnych w stosunku do których został ustalony profil II pomocy, (profil III tylko w ramach programu specjalnego).

 

Pracodawca składa wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych do wybranego powiatowego urzędu pracy.

 

Zorganizowanie prac interwencyjnych następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Starostą z upoważnienia, którego działa Dyrektor Urzędu Pracy a Pracodawcą.

 

W wyniku zawarcia umowy urząd zrefunduje Pracodawcy część kosztów wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty zasiłku określonego w art. 72 ust.1 pkt 1 w/w ustawy (ok. 930,00 zł.)

 

Zawarcie umowy o organizację prac interwencyjnych na utworzenie nowych miejsc pracy następuje w oparciu o :

 

- art. 51 w/w ustawy - refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne osoby bezrobotnej będzie dokonywana przez okres do 6 miesięcy, przy czym Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji,

 

- art. 56 w/w ustawy - refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne osoby bezrobotnej będzie dokonywana przez okres do 12 miesięcy, przy czym Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu refundacji,

 

- art. 59 w/w ustawy - refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne osoby bezrobotnej będzie dokonywana przez okres do 24 miesięcy, przy czym Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu refundacji.

 

Niewywiązanie się pracodawcy z w/w warunków powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

 

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego bądź rozwiązania z nim umowy na podstawie art. 52 Kodeksu pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem wymaganego okresu zatrudnienia, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

 

W przypadku braku możliwości skierowania innego bezrobotnego na utworzone miejsce pracy, pracodawca nie ma obowiązku zwrotu refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne otrzymanych za okres do dnia rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego.

 

Refundacja dokonywana jest co miesiąc po uprzednio złożonym przez pracodawcę wniosku wraz z załączonym rozliczeniem poniesionych kosztów.

 

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne, dokonywana w ramach prac interwencyjnych poniesionych w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego stanowi pomoc de minimis spełniającą warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) lub we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

 

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015r., poz.149 t.j.)
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu oplaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. z 2014r., poz. 864 z późn.zm.)

 

 

Osoby do kontaktu:

Miejsce pracy imię i nazwisko Stanowisko Telefon
PUP Bytów Renata Kroll-Waldoch Pośrednik pracy (59) 823 41 37

PUP Bytów Filia Miastko

Maria Maszka Starszy inspektor powiatowy (59) 857 06 17

 

 

 

icon Zarządzenie nr 8/2015 w sprawie stosowanych w PUP w Bytowie zasad kierowania osób bezrobotnych do wykonywania robót publicznych oraz osób bezrobotnych i poszukujących pracy do wykonywania prac interwencyjnych (1.12 MB)

 

icon Wniosek o organizację prac interwencyjnych(347 kB)

 

icon Wniosek o refundację kosztów poniesionych w związku z pracami interwencyjnymi (185 kB)

 

icon Klasyfikacja zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakres jej stosowania (1.16 MB)


 

guzik rejestracja przez internet pgp

baner publikacje

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera. Pozwoli on Państwu na otrzymywanie świeżych informacji o ofercie naszego urzędu.
Wiadomość HTML?

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 42 gości 

nagrody

Serwis Internetowy Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie
©2011 PUP w Bytowie

W naszym portalu korzystamy z informacji zapisywanych za pomocą plików cookies, które pozwalają zwiększyć wygodę jego użytkowania przez Czytelnika. Pliki cookies mogą być także wykorzystywane przez statystyki oraz dostawców aplikacji multimedialnych. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane i przechowywane w urządzeniu, z którego korzystasz. Jeżeli chcesz zmienić ustawienia dotyczące cookies, możesz to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

Akceptuje pliki cookie na tej stronie

EU Cookie Directive Module Information